-

جلسه 1: مقدماتی مباحث سیر خلقت آدم (ع)  |     

-

جلسه 2: روش شنــاســی – تـــدبــر در قــرآن  |       

-

جلسه 3: روش شنــاســی – تـــدبیـــر امـــــــر  |       

-

جلسه 4: مقدمات خلقت انسان در زمین و آسمان  |         

-

جلسه 5: فرضیــه ترکیـب و تجـزیــه عـــوالــــم  |         

 

جلسه 6: مراحـــل انشــــــاء آدم (ع)  |       

-

جلسه 7: خـــاک هـــای آدم (ع)  |           

 

جلسه 8: مراحل دوم و سوم انشاء آدم (ع)  |     

-

جلسه 9: فطر و فطرت  |     

-

جلسه 10: فطر و فطرت  |        

-

    -