خانه / سید اسحاق موسی آبادی

سید اسحاق موسی آبادی

داستان بچه و مادر مهربان، بخش سوم

بسم الله الرحمن الرحیم از دور دست ها خورشید با نور لطیف صبحگاهی اش زمین را احاطه و روشن کرده بود. گرمای خورشید با خنکای باقی مانده از شب آمیخته شده و فضای زیبنده ای را به وجود آورده بود. شهرنشینان با روشن شدن هوا از خواب بیدار شده بودند …

ادامه نوشته »

پسران آسمانی

بوی بهشت مادری می آید! بوی خانه ی مادر حس میشود! پسران مادر در حال بازگشت به دنیا هستند! چقدر بوی اتاق های اندورنی مادر را میدهند! مثل اینکه بعد از شهادت سال های دراز با مادرمهربان در بیت مادر هم نشین بوده اند دائما نزد پرودگار به دست مادر …

ادامه نوشته »